Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yahman.nl
E-mail: info@yahman.nl
Website: www.yahman.nl

Definities

 1. Yahman.nl: Yahman.nl, gevestigd te Groningen onder KvK nr. 90506383.
 2. Klant: degene met wie Yahman.nl een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Yahman.nl en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten
  en leveringen van producten door of namens Yahman.nl.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
  derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Yahman.nl hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
  overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Yahman.nl hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan
  Yahman.nl te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Yahman.nl niet kon voorzien ten tijde van
  het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
  prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in
  lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Producten

Indien de klant een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Yahman.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 100% van het overeengekomen bedrag
  verlangen.
 2. De klant dient betalingen voorafgaande aan de levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
  verzuim en in gebreke is, zonder dat Yahman.nl de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
  stellen.
 4. Yahman.nl behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een
  zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Yahman.nl gerechtigd de wettelijke rente van 2% per
  maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
  gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
  verschuldigd aan Yahman.nl.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Yahman.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
  betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
  van Yahman.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Yahman.nl, dan is hij nog steeds
  verplicht de afgesproken prijs aan Yahman.nl te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Yahman.nl gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
  onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Yahman.nl roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Yahman.nl, tenzij partijen hierover andere afspraken
  maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
  op voorwaarde dat:
 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (weegschalen etc)
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@yahman.nl, indien gewenst met
behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Yahman.nl, www.yahman.nl, kan worden gedownload.                                              4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Yahman.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
  bestelling aan Yahman.nl heeft geretourneerd, dan zal Yahman.nl eventuele door de consument betaalde
  verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument
  terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Yahman.nl voor zover de volledige bestelling wordt
  geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de
consument een volledige bestelling retourneert met een minimumwaarde van € 50 (exclusief verzendkosten).

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Yahman.nl kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat
  de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Yahman.nl heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten
  voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
  is aan Yahman.nl.
 3. Yahman.nl is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
  gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Yahman.nl te verrekenen
met een vordering op Yahman.nl.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Yahman.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
  betalingsverplichtingen ten aanzien van Yahman.nl op grond van wat voor met Yahman.nl gesloten overeenkomst
  dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Yahman.nl zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
  of anderszins bezwaren.
 4. Indien Yahman.nl een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
  Yahman.nl het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Yahman.nl, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Yahman.nl het recht om zijn
  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
  Yahman.nl kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Yahman.nl opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op
  ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
  een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Yahman.nl.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
  de overeenkomst te ontbinden, tenzij Yahman.nl niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan
  leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
  ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
  Yahman.nl niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
  producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Yahman.nl, bij gebreke waarvan Yahman.nl
  niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
  eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
  van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
  fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
  aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
  oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
  partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
  macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)
  kaartjes
 • het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Yahman.nl tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Yahman.nl
geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Yahman.nl geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
  eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
  mocht verwachten, dan dient de klant Yahman.nl daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand
  na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Yahman.nl uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
  hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Yahman.nl in staat is
  hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Yahman.nl
  gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Yahman.nl.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Yahman.nl ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Yahman.nl een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Yahman.nl verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Yahman.nl

 1. Yahman.nl is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
  veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Yahman.nl aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit
  uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Yahman.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of
  schade aan derden.
 4. Indien Yahman.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
  aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
  verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
  ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Yahman.nl vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Yahman.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
  van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding
  niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Yahman.nl niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas
  plaatsvinden nadat Yahman.nl in verzuim is.
 3. Yahman.nl heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
  overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Yahman.nl kennis heeft genomen van
  omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
  nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Yahman.nl in de
  nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Yahman.nl kan worden toegerekend in een van de
  wil van Yahman.nl onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant
  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van
  Yahman.nl kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
  burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
  andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen,
  stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Yahman.nl 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
  nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Yahman.nl er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
  overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Yahman.nl is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van
  de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
  of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Yahman.nl is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Yahman.nl zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
  zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
  voorafgaande schriftelijke instemming van Yahman.nl.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
  Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
  overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
  komt van wat Yahman.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Yahman.nl is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft.

Opgesteld op 07 december 2022

Leeftijd verificatie

Ben je 18 jaar of ouder?